^Back To Top
  
  
  

Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 23
W RZESZOWIE
NA LATA  2018/2021

„Trzeba dzieciom dać serce,
piękno i uśmiech,
aby uczyły się kochać ludzi
i wszystko, co je otacza".

Maria Kownacka

I. Misja i wizja przedszkola.

1. Misja przedszkola

Misją naszego przedszkola są słowa Marii Kownackiej

 „Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech,
aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza".

 

Istniejemy po to,  by:

 • wspierać całościowy rozwój dziecka poprzez opiekę, wychowanie i nauczanie
 • wspomagać rozwój każdego dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji
 • otaczać opieką dzieci niepełnosprawne
 • umożliwiać dziecku odkrywanie własnych możliwości oraz gromadzenie doświadczeń
 • wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka, poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej), tożsamości regionalnej i narodowej
 • zapewniać wysokiej jakości edukację dla wszystkich dzieci prowadzoną przez kompetentnych i twórczych nauczycieli
 • analizować, oceniać i wyciągać wnioski dotyczące swojej pracy
 • wspierać działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne rodziców
 • współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju
 • dążyć do spełniania na wysokim poziomie wymagań stawianych przez państwo.

 

2. Wizja przedszkola

Wizja przedszkola:

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom i otwartą na ich potrzeby. Relacje między wszystkimi członkami społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój, realizację ich potrzeb i respektowanie praw oraz zaspokaja oczekiwania rodziców.
 • Przedszkole wspomaga rozwój każdego dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości; umożliwia korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 • W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe i sytuację społeczną każdego dziecka. Informacje te wykorzystuje się w działaniach edukacyjnych.
 • Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju  dziecka  przez  stosowanie  różnorodnych  metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
 • W przedszkolu prowadzone są zajęcia z zastosowanie aktywnych metody pracy z dzieckiem takich jak: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana, Metoda Carla Orffa, Ćwiczenia rytmiczne, Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Pedagogika zabawy Klanza, Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”, Drama,  Pantomima, Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy;  Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, Metoda Marii Montessori; metoda Knillów
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie dojrzałości szkolnej na wysokim poziomie.
 • W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej analizie i monitorowaniu. Formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną  kadrę pedagogiczną.
 • Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności. Nauczyciele i specjaliści są innowacyjni i twórczy, wykorzystują w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy.
 • Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku. Bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych organizowanych na szczeblu osiedla, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.
 • Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńcze i wpływa na wysoką ocenę naszej placówki.
 • W przedszkolu są ustalane i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa oraz sposoby działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
 • Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny. W procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru.

Ważne jest, aby w realizację działań, wizji i misji placówki  byli zaangażowani wszyscy pracownicy przedszkola (Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy niepedagogiczni), rodzice i opiekunowie oraz  instytucje wspierające.

3. Model absolwenta

Nasz wychowanek kończący przedszkole i rozpoczynający naukę w szkole podstawowej:

W obszarze fizycznym:

 • wykonuje czynności samoobsługowe, higieniczne,
 • wykonuje podstawowe czynności porządkowe,
 • wykazuje się aktywnością i sprawnością ruchową, rytmiczną, muzyczną , konstrukcyjną
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuje zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny
 • wykazuje sprawność ciała i koordynację pozwalającą na rozpoczęcie czytania i pisania.

W obszarze emocjonalnym:

 • rozpoznaje, nazywa podstawowe emocje; szanuje emocje swoje i innych, wczuwa się w emocje innych,
 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu,
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie.
 • wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia,
 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę,
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego  jako źródła satysfakcji estetycznej.

W obszarze społecznym:

 • przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze,
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość,
 • respektuje prawa i obowiązki swoje  oraz innych osób, zwraca uwagę na ich indywidualne potrzeby,
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne, wyraża  swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

W obszarze poznawczym:

 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych,
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
 • wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • posiada bogaty zasób słownictwa
 • przekazuje swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny
 • poprawnie i komunikatywnie wypowiada się w różnych sytuacjach z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyraża życzenia, pytania, własne sądy i oceny
 • dokonuje analizy i syntezy, porównuje, klasyfikuje na materiale obrazkowym, werbalnym i abstrakcyjnym

II. Cele i zadania przedszkola.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

III. Planowane tematy pracy na lata 2018– 2021

 • Rok szkolny 2018- 2019 „W kraju Orła Białego”

Cele

- rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych

- rozwijanie umiejętności poznania siebie  i otaczającego  świata poprzez osobiste doświadczenia dzieci (podróże po Polsce)

- rozbudzanie ciekawości poznawczej

- poznanie najbliższej dziecku okolicy (miasto Rzeszów)

- poznanie pieśni ludowych, wytworów sztuki ludowej

- branie czynnego udziału i kultywowanie wewnętrznych przedszkolnych tradycji

-Umożliwianie dzieciom poprzez pokaz, film, pocztówki, albumy, zdjęcia wycieczki, muzea sztuki ludowej, wiersze, piosenki, wyroby drewniane, gliniane i porcelanowe, obrazy sławnych malarzy i rzeźbiarzy, spotkania
 z pracownikami filharmonii poznanie: muzyki ludowej i dworskiej
( sławnych kompozytorów np. Chopin, Wybicki, i innych )

-Poznanie sławnych Polaków, królów, malarzy, rzeźbiarzy, wodzów, bohaterów np. Józef Piłsudski , sportowców, głowy państwa, naukowców, poetów i pisarzy

-Tworzenia układanek, albumów, kącików tematycznych, wystaw prac plastycznych, udziału w konkursach i quizach, budowania z klocków, piasku, gliny, oglądania występów zespołów ludowych, dzielenia się wrażeniami z uczestnictwa w różnych imprezach kulturalnych i sportowych

Zadania

- tworzenie warunków sprzyjających poznawaniu przez dzieci historii Polski (legendy, opowiadania,

- tworzenie w salach kącików patriotycznych

- obchody świąt patriotycznych: Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień Flagi,

- nawiązanie ścisłej współpracy z wojskiem, IPN, muzea, PTTK

- przygotowanie wystawy fotograficznej „Moja Polska” we współpracy z rodzicami

- (nauczyciele, rodzice)

- nawiązanie współpracy z Muzeum Miasta Rzeszowa, Muzeum Okręgowym, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Dobranocek, Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fotograficznym, Podziemną Trasą Turystyczną „Rzeszowskie Piwnice” (uczestnictwo w lekcjach muzealnych)

- nawiązanie współpracy z Resovia Ssltans lub SZPiT Połoniny

- zorganizowanie konkursu plastycznego „Rzeszów – moje Miasto” lub „Polska – moja Ojczyzna”/ Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu fotograficznego ,,Moje miasto w moich oczach”.

-  konkurs rodzinny : napisanie wiersza o Polsce/Rzeszowie

- wykonanie Albumu o Rzeszowie lub o Polsce

- przybliżenie postaci sławnych osób związanych z Rzeszowem (malarze, poeci, sportowcy)

- zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców „Podróż po Polsce”

- Poznanie sławnych Polaków, królów, malarzy, rzeźbiarzy, wodzów, bohaterów np. Józef Piłsudski , sportowców, głowy państwa, naukowców ( M. Curie - Skłodowska ), poetów i pisarzy np. M. Konopnicka J. Tuwim J. Brzechwa

- Umożliwianie dzieciom poprzez pokaz, film, pocztówki, albumy, zdjęcia wycieczki, muzea sztuki ludowej, wiersze, piosenki, wyroby drewniane, gliniane i porcelanowe, obrazy sławnych malarzy i rzeźbiarzy, spotkania
 z pracownikami filharmonii poznanie: muzyki ludowej i dworskiej
( sławnych kompozytorów np. Chopin, Wybicki, i innych )

Oczekiwane efekty

Dzieci:

-  wymieniają nazwę swojego kraju i jego stolicy

- rozpoznają symbole narodowe

- nazywają wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach

- przygotowują uroczystości o charakterze patriotycznym

- znają historię własnej rodziny (znajomość imion rodziców, dziadków, rodzeństwa, miejsca zamieszkania),

- wie, że jest Polakiem,

- rozumieją znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce),

- ma właściwy emocjonalny stosunek do historii ojczyzny,
do miejsc pamięci narodowej i bohaterów narodowych,

- zna i szanuje symbole narodowe własnego kraju,

- zna i doświadcza różnorodnych sposobów komunikowania się
z ludźmi i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny,

- jest otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata.

 • Rok szkolny 2019- 2020 Przedszkolak podróżuje po Europie

Cele

 - rozwijanie i wzmacnianie zachowań patriotycznych 

- Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Prawa Dziecka;

- Akceptowanie odmienności i inności przez dzieci;

- Wzbogacenie wiedzy własnej na temat innych kultur i krajów Europy;

poznanie symboli Unii Europejskiej;

- obcowanie z kulturą innych narodów poprzez zabawę, muzykę, taniec

- wzmacnianie umiejętności komunikowania się, porozumienia, dialogu między dziećmi w grupie;

stwarzanie dzieciom sytuacji umożliwiających poznawanie innych kultur

- zapoznanie się z wyglądem  ludzi innych kultur

-  Tolerancja, uznanie, godność.

Zadania

- realizacja ogólnopolskich programów Ireny Dzierzgowskiej, Mirelli Nawrot „Kraina Dzieci w Europie” i „Kraina Dzieci w Europie- bis”, będących częścią projektu „Optymistyczna Strefa Oświatowa”

- przygotowywanie i zaprezentowanie przez dzieci, nauczycieli i rodziców wybranego kraju Europy (praca m.in., metodą „mali badacze”

- tworzenie albumów, makiet, flag, budowli

 - nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim – Dział Współpracy z Zagranicą w ramach programu „Erasmus”

- zorganizowanie Dnia Europy wspólnie z rodzicami – 09.05

- spotkania z podróżnikami, pilotami wycieczek,

Oczekiwane efekty

Dzieci:

- znają niektóre kraje Europy- budowle,

- znają prawa innych dzieci

- rozwijają na wysokim poziomie postawy szacunku, tolerancji wobec siebie i innych

- rozumieją czym jest Unia Europejska,

- znają symbole Unii Europejskiej,

- znają symbole związane z kulturami innych Państw Europy,

 • Rok szkolny 2020- 2021 Współpracujemy z Przedszkolami Europejskimi

Cele

- rozwijanie i wzmacnianie zachowań patriotycznych 

-  nawiązanie współpracy międzynarodowej z wybranym przedszkolem Europy

- poznanie kultury, zwyczajów kraju partnerskiego

- rozwijanie kompetencji technicznych, językowych i interkulturowych w naturalny, interesujący sposób

- wymiana doświadczeń z nauczycielami innych krajów

- doskonalenie nauczycieli, podniesienie kompetencji językowych,  rozwijanie kreatywności, otwartości,

- promocja przedszkola

Zadania

-  realizacja wybranego projektu  programu eTwinning

- nawiązanie współpracy z przedszkolem partnerskim w Europie

- poznanie przez dzieci poznanie kultury, zwyczajów kraju partnerskiego, nauka prostych zwrotów w języku obcym, tańców, wierszy, piosenek

- szkolenie nauczycieli w zakresie uczestniczenia w programie eTwinning

-  korzystanie przez nauczycieli z narzędzi internetowych i technologii ICT (seminaria, warsztaty, konferencje)

Oczekiwane efekty

Dzieci:

- poznają styl życia swoich rówieśników w innych krajach

uczą się tolerancji,

- otwierają się na inne kultury i języki,

- uczą się otwartości wobec świata w kontekście globalnym

- rozwijają na wysokim poziomie postawy szacunku, tolerancji wobec siebie i innych

rozwijają kompetencje społeczne, takie, jak: umiejętność pracy w zespole, prowadzenie rozmowy, dokonywanie wyborów.

IV. Rozwój WDN

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi. Stale podnoszą swe umiejętności zawodowe (studia podyplomowe, kursy, warsztaty samokształceniowe, zdobywają dodatkowe kwalifikacje).

W placówce nauczyciele:

 • pracują zespołowo: współpracują w planowaniu, realizowaniu i analizowaniu procesów edukacyjnych; pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy
 • systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział  w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
 • osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego
 • tworzą programy autorskie ze szczególnym uwzględnieniem edukacji  regionalnej , patriotycznej , europejskiej
 • wdrażają działania nowatorskie (realizacja programu eTwinning)
 • podejmują innowacje pedagogiczne
 • współpracują z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwania  nowych metod pracy.
 • współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną
 • zapewniają indywidualną opiekę każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska
 • stosują zróżnicowane metody, techniki i formy, ukierunkowane na możliwości dzieci
 • udzielają rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i angażują rodziców w działalność przedszkola
 • inicjują i organizują dla dzieci i rodziców spotkania o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

V. Promocja przedszkola.

Najlepszą promocją dla placówki jest pozytywna opinia wyrażana przez rodziców a przede wszystkim zadowolenie dzieci.

Działania promocyjne obejmują :

 • upowszechnianie informacji o działaniach przedszkola- atrakcyjna strona internetowa
 • opracowanie ulotek, folderów o przedszkolu np. dla rodziców nowoprzyjętych dzieci do przedszkola
 • przygotowanie „Monografii Przedszkola Publicznego Nr 23 ” w formie papierowej i na stronie internetowej
 • prowadzenie kroniki przedszkolnej
 • prowadzenie tablicy w holu o bieżących działaniach przedszkola
 • organizację imprez i uroczystości dla dzieci i ich rodzin oraz społeczności lokalnej
 • organizowanie przeglądów, konkursów, wystaw dla przedszkoli z Rzeszowa
 • zapraszanie gości na uroczystości przedszkolne
 • różnorodne, atrakcyjne formy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • udział dzieci w przeglądach, konkursach, imprezach organizowanych poza przedszkolem, rozszerzenie udziału w konkursach ogólnopolskich
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku np. poprzez udział w Rzeszowski Budżecie Obywatelskim
 • współpraca z instytucjami użyteczności publicznej
 • nawiązanie współpracy z przedszkolami Europy w ramach programu eTwinning
 • prezentowanie kompetentnej i życzliwej postawy wobec klientów przedszkola przez wszystkich pracowników placówki.

 

VI. Współpraca z rodzicami.

Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci.

O jakości pracy przedszkola decyduje również jakość współpracy rodziców i nauczycieli.

Rodzice są partnerami nauczycieli w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców  n/t własnej pracy (poprzez ankiety, rozmowy, współpracę z Radą Rodziców) .

Zasady współpracy z rodzicami:

 • Zasada otwarcia na przepływ informacji- rodzice otrzymują od nauczycieli pełną informację na temat dziecka (możliwości, potrzeb, zachowań, relacji, trudnych sytuacji). Potrzebę otrzymywania pełnej informacji komunikują też nauczyciele wobec rodziców.
 • Zasada partnerstwa- opiera się nie tylko na równorzędnych prawach, ale też obowiązkach obu stron (rodzice wiedzą jakie mają prawa w stosunku do działalności przedszkola, czego mogą oczekiwać).
 • Zasada jednorodności oddziaływań na rozwój dziecka- rodzice znają koncepcję, statut.  Nauczyciele zapoznają rodziców z podstawą programową, realizowanymi programami, procedurami obowiązującymi w przedszkolu.
 • Zasadę aktywności i systematyczności we współpracy- współpraca nie może być doraźna, okazjonalna ale systematyczna i stała.

Formy współpracy pogrupowane ze względu na zadania:

 • Rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola i nauczyciela
  • spotkania adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych i ich rodziców
  • zebrania ogólne i grupowe
  • zebrania z rodzicami wynikające z zaistniałych potrzeb
  • prezentacja aktualności na stronie internetowej
  • udział w zajęciach otwartych
  • uroczystości przedszkolne i grupowe:  Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia, Wieczór Kolęd,  Pożegnanie Starszaków, Piknik Rodzinny
  • spotkania z absolwentami przedszkola  i ich rodzicami
  • systematyczne prowadzenie wystaw twórczości dziecięcej
 • Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców, integrowanie oddziaływań
  • konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami (planowane raz w miesiącu i w miarę potrzeb)
  • indywidualne omawianie wyników diagnozy dzieci 6 letnich
  • organizowanie doradztwa pedagogicznego, psychologicznego, logopedycznego (punkt konsultacyjny)
  • organizowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, logopedą, dietetykiem, pediatrą
  • udostępnianie literatury, pedagogicznej, psychologicznej znajdującej się w przedszkolnej bibliotece
 • Angażowanie rodziców w działania na rzecz grupy, przedszkola
  • pomoc w organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych
  • wspólne organizowanie przedsięwzięć przedszkolnych:  akcje charytatywne, ekologiczne, społeczne, ekologiczne
  • dzielenie się przez rodziców swoimi pasjami, zainteresowaniami
  • pomoc w organizacji wycieczek grupowych do instytucji kulturalnych, środowisk przyrodniczych i społecznych

Rada Rodziców aktywnie bierze udział w organizowanie uroczystości przedszkolnych: Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Wigilia w Przedszkolu, Wieczór Kolęd, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Karnawałowa, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty, Piknik rodzinny, Pożegnanie sześciolatków, konkursy przedszkolne i międzyprzedszkolne, wycieczki.

Każda forma współpracy ze środowiskiem rodzinnym służy wzmacnianiu oddziaływań pedagogicznych ukierunkowanych na dziecko, promowaniu wychowania przedszkolnego, ukazywaniu walorów edukacji realizowanej przez przedszkole.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • we wrześniu informacja  o wymaganiach  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanego programu nauczania  i wychowania,
 • nauczyciele gromadzą  informacje  o  dziecku  i dokumentują jego rozwój w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych oraz  innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich   dzieci   dowiadują podczas konsultacji,  w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica  nauczyciel  może  napisać opinię o  aktualnym  stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka 6 letniego rodzice otrzymują po przeprowadzeniu diagnozy .

 W naszym przedszkolu rodzice:

 • Uzyskują informacje poprzez stronę internetową o bieżących wydarzeniach w przedszkolu.
 • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i trudności dziecka.
 • Mogą być z dzieckiem w trudnych sytuacjach.
 • Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 • Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielami o trudnych sprawach wychowawczych.
 • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 • Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

VII. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Przedszkole Publiczne Nr 23 jest  instytucją wychowawczo-dydaktyczną, która aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Celem tej współpracy jest  promocja i uatrakcyjnienie podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych. 

Przedszkole oddziałuje na środowisko lokalne, a jednocześnie odbiera  i reaguje   na sygnały wychodzące ze środowiska.

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej,  wystaw prac dzieci, udziału w przeglądach i aktywności fizycznej.

Przedszkole organizuje uroczystości i imprezy z udziałem społeczności lokalnej, organizuje miedzyprzedszkolne konkursy, przeglądy i szkolenia dla przedszkoli rzeszowskich

Przedszkole wspiera wszechstronny rozwój dzieci poprzez prowadzenie aktywnej współpracy ze szkołami i instytucjami;

 • Podkarpackim Kuratorium Oświaty
 • Urzędem Miasta Rzeszowa
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2 w Rzeszowie
 • Urzędem Pracy- pozyskiwanie osób na tzw. staż
 • Szkołami Podstawowymi nr 1, 3, 31 w Rzeszowie – udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, lekcjach pokazowych, konkursach przyrodniczych i ekologicznych, wspólnych zabawach,
 • Przedszkolami z Rzeszowa- udział dzieci w przeglądach, konkursach, imprezach integracyjnych; udział nauczycieli w szkoleniach
 • Liceum Ekonomicznym ul. K. Hoffmanowej- zajęcia sportowe i treningi dzieci na sali gimnastycznej
 • Liceum Ogólnokształcące Nr 6, udział młodzieży w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”; uczestniczenie dzieci w przedstawieniach teatralnych
 • Uniwersytetem Rzeszowskim- wydział pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej- praktyki studentów; wydział medyczny, wydział wychowania fizycznego- wspólna realizacja programu „Mini olimpiada przedszkolaków”
 • Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym- udział dzieci w turniejach, przeglądach o charakterze sportowym
 • Stowarzyszeniem „Przedszkola Przyszłości”
 • Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną, Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie – udział dzieci w lekcjach głośnego czytania, zajęciach warsztatowych,
 • Środowiskowym Klubem Kultury „Akwarium” w Rzeszowie – udział w wystawach plastycznych, dniach osiedla,
 • Księgarnią EMPiK – udział w kampanii edukacyjnej „Przecinek i kropka”,
 • Instytucjami kulturalnymi: muzea, teatry, kina, filharmonia - udział w przedstawieniach, lekcjach teatralnych, projekcjach filmowych
 • Instytucjami użyteczności publicznej: wojsko, policja, straż pożarna; pkp, punkty usługowe

Współpraca ta ma  na celu:

 • Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej.
 • Integrację przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
 • Promowanie osiągnięć wychowanków przedszkola i nauczycieli.
 • Pozyskiwanie środków finansowych.

Przedszkole:

 • bierze udział w akcjach lokalnych i ogólnopolskich o charakterze:
  • społecznym- Cała Polska czyta Dzieciom,
  • charytatywnym- Mikołaj dla hospicjum, Zbiórka dla Schroniska „Kundelek”,
  • ekologicznym - zbiórka nakrętek, makulatury, baterii
  • zdrowotnym-  „Akademia zdrowego przedszkolaka”; „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Ogólnopolski maraton przedszkolaków- sprintem do maratonu”
 • organizuje Pikniki dla społeczności lokalnej
 • organizuje międzyprzedszkolne konkursy plastyczne, recytatorskie
 • promuje dzieci zdolne tanecznie, recytatorsko, plastycznie, konstrukcyjnie, muzycznie, sportowo poprzez ich udział w przeglądach i konkursach
 • dba o promocję swojej działalności poprzez atrakcyjną stronę internetową placówki, estetykę wokół przedszkola, częste kontakty z otoczeniem

 

VIII. Podsumowanie:

 • Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
 • Koncepcja pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych
  w statucie.
 • Koncepcję pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
 • Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

 

 

Copyright © 2021. Przedszkole 23 Rights Reserved.