^Back To Top
  
  
  

Innowacja Pedagogiczna „Liczę, mierzę, ważę i konstruuję”

W naszym przedszkolu
w roku szkolnym 2020/2021 będziemy realizować
Innowację Pedagogiczną
„Liczę, mierzę, ważę i konstruuję”
z zakresu rozwijania kompetencji matematycznych
Autorem innowacji są nauczycielki Barbara Kluz i Paulina Wiernicka

„Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie
i zakwita nie wiadomo kiedy i jak"

(Jean Fabre)

Dzięki wprowadzeniu innowacji pedagogicznej „Liczę, mierzę, ważę i konstruuję ” przedszkolaki będą uczestniczyć w szeregu działań matematycznych połączonych z różnymi sferami aktywności, takimi jak: zabawa, muzyka, integracja z tekstami literackim, poznawanie świata przyrody, konstruowania gier planszowych oraz elementami programowania. Sposoby działania zawarte w innowacji pomogą pogłębić zainteresowanie tematem, pozwolą przyswajać bez trudu nową wiedzę i umiejętności, a także rozwijać własne pomysły. Dzięki wprowadzeniu zaplanowanych działań dzieci będą miały możliwość nauki poprzez zabawę oraz zaprzyjaźnienia się z matematyką – „królową wszystkich nauk”.

Innowacja „Liczę, mierzę, ważę i konstruuję” opiera się na założeniu - nauka poprzez zabawę, praktyczne działanie i eksperymentowanie. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Ma charakter otwarty – jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań i zdolności dzieci. W ramach innowacji zaplanowano szereg działań stwarzających warunki do kształtowania u dzieci kompetencji matematycznych.
Działaniem innowacyjnym zostaną objęte dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

Cele ogólne innowacji to przede wszystkim:
• wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego o możliwości rozwijania zainteresowań i nabywania umiejętności związanych z naukami ścisłymi a także rozwijania motywacji do nauki, jako źródła wiedzy poprzez zastosowanie technologii informatycznej
• intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjne dzieci
• kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności
• rozwijanie umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu
• stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
• kształtowanie umiejętności dokonywania, w toku działania, prostych operacji umysłowych: porównywania, klasyfikowania, uogólniania i odnajdywania oraz rozumienia związków przyczynowo-skutkowych
• wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie;
• wprowadzanie dzieci w matematyczną metodę ujmowania świata materialnego;
• kształtowanie wyobraźni dziecięcej;
• kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego;
• stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;
• wyzwalanie pozytywnych emocji rozwijających zainteresowania światem matematyki;
• rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości;

Treści programowe zostały opracowane w obszarach dotyczących:
• orientacja przestrzenna – kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i rozmawiać o tym, co się wokół niego dzieje.
• rytmy i rytmiczność – rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach; potrzebne są przy nabywaniu umiejętności liczenia i rozumienia sensu mierzenia.
• określenie czasu.
• przewidywanie następstw – przyczyna i skutek.
• liczenie - kardynalny i porządkowy aspekt liczby
• dodawanie i odejmowanie na konkretach i w pamięci (dzieci starsze), zapisywanie czynności matematycznych zgodnie z możliwościami dzieci (kropkami lub znakami)
• porównywanie zbiorów liczb
• ważenie z użyciem wagi i odważników
• mierzenie objętości płynów
• klasyfikowanie, systematyzowanie – czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych do tworzenia pojęć (wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorach i ich elementach – segregowanie).
• intuicja geometryczna – kształtowanie pojęć geometrycznych – dziecko konstruuje w swoim umyśle pojęcia: figury, układanie szlaczków, lustrzane odbicia figur.
• rozwijanie umiejętności mierzenia długości – w zakresie dostępnym dzieciom(1 cm, 1 m, 1 km, stopa, kroki, łokieć, dłoń, patyk, sznurek, miara) oraz mierzenia płynów – pomaga dzieciom zrozumieć pojęcia: mniej – więcej.
• układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych – jest dalszym rozwijaniem umiejętności rachunkowych dzieci i stanowi przygotowanie ich do tego, co będą robiły na lekcjach matematyki w szkole.
• konstruowanie gier przez dzieci – hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolności do wysiłku umysłowego: gry – opowiadania, gry z czynnościami matematycznymi (doliczania, odliczanie).
• korzystanie w zabawach matematycznych z technologii informatyczno – komputerowej.
• korzystanie z innowacyjnych pomocy m.in. ozoboty, wiatraki matematyczne, maty do kodowania, pomoce Marii Montessori.

W wyniku realizacji działań związanych z innowacją dzieci 3,4-letnie będą potrafiły:

• określić położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała,
• znać i rozróżniać kierunki w przestrzeni - przód, tył, góra, dół, bok,
• posługiwać się określeniami - daleko - blisko, wysoko - nisko, szeroki - wąski, gruby - cienki,
• tworzyć zbiory przedmiotów ze względu na wybraną cechę,
• porównywać liczebność dwóch zbiorów za pomocą łączenia w pary, znać pojęcie "para",
• posługiwać się liczebnikami w zakresie 1 - 4,
• rozumieć i stosować pojęcia - dzisiaj, wczoraj, jutro,
• określać położenie przedmiotów w przestrzeni - na, pod, za, obok, wysoko, nisko,
• określać ciężar przedmiotów - ciężki, lekki,
• manipulować figurami geometrycznymi przestrzennymi i płaskimi.
• kodować z pomocą nauczyciela
• znać elementy programowania, zapoznać się z nowymi technikami

W wyniku realizacji działań związanych z innowacją dzieci 5,6-letnie będą potrafiły:

• różnicować strony – prawą i lewą, lepiej określać kierunki w przestrzeni;
• stosować określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni;
• lepiej dodawać i odejmować na konkretach i w pamięci w sytuacji użytkowej;
• posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi, odróżnić liczenie błędne od poprawnego;
• rozpoznać obraz graficzny cyfr oznaczających liczby od 0 do 10, eksperymentować z tworzeniem kolejnych liczb;
• sprawniej rozwiązywać proste działania matematyczne z użyciem znaków: +, -, =;
• lepiej rozpoznawać podstawowe figury geometryczne płaskie i przestrzenne;
• kojarzyć kształty figur przestrzennych z przedmiotami codziennego użytku;
• łatwiej i szybciej klasyfikować różne przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układać przedmioty w grupy, szeregi rytmy, odtwarzać układy przedmiotów i tworzyć własne, nadając im znaczenie;
• wskazywać pełne godziny na zegarze; samodzielnie konstruować gry matematyczne i rywalizować w grach;
• posługiwać się umownymi znakami, np. strzałkami
• sprawniej określać ciężar, przez porównywanie za pomocą wagi szalkowej, ręki i na oko;
• eksperymentować, szacować, przewidywać, dokonywać pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
• używać w zabawie i w czasie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
• operować wartościami monet i banknotów o niskich nominałach, porządkować je oraz określić ich przeznaczenie i znaczenie w gospodarstwie domowym;
• lepiej rozwijać odporność emocjonalną;
• dostrzec asymetrię w otoczeniu.
• kodować z pomocą nauczyciela
• konstruować gry samodzielnie lub z pomocą nauczyciela
• znać elementy programowania, zapoznać się z nowymi technikami

Copyright © 2021. Przedszkole 23 Rights Reserved.