^Back To Top
  
  
  

Projekt Mini Olimpiada Przedszkolna

MINI OLIMPIADA PRZEDSZKOLNA
Nasze przedszkole współpracując z Uniwersytetem Rzeszowskim
kolejny raz bierze udział programie pod hasłem
„MINI OLIMPIADA PRZEDSZKLONA”
Celem programu jest:
- Poprawa ogólnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym.
- Monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym.
- Wizja sprawnego i zdrowego społeczeństwa w aspekcie biologicznym, motorycznym i psychospołecznym.
Poprzez udział w tym projekcie chcemy:
- zachęcić przedszkolaków do podejmowania nowych form aktywności fizycznej,
- promować nowe, atrakcyjne formy zajęć ruchowych,
- rozwijać postawy prospołeczne takie jak : empatia, tolerancja, współdziałanie w grupie,
- formować pozytywne i silne cechy charakteru,
- umożliwić kreację i realizację nowych wyzwań,
- kształtować postawy prozdrowotne.
Pierwszym etapem będzie badanie sprawności fizycznej dzieci – Test Wrocławski.
W projekcie bierze udział Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego,
który przeprowadzi pogłębione badania specjalnymi urządzeniami,
dotyczące prawidłowej postawy ciała oraz aktywności ruchowej podejmowanej przez dziecko w ciągu dnia.
Projekt badawczy wykonywany będzie przez wykwalifikowaną kadrę:
Wydziału Wychowania Fizycznego
Wydziału Medycznego
Przeprowadzane badania są w pełni anonimowe.
Wszystkie wyniki oraz dane pozyskane w toku badań będą wykorzystywane jedynie na potrzeby analizy naukowej.
Udział w badaniu jest dobrowolny i nieodpłatny.
W każdym momencie można wycofać swoją zgodę,
bez żadnych konsekwencji, także w trakcie badania.
Badania te pomogą uzyskać odpowiedź na pytanie:
„Czy zastosowanie autorskiego programu aktywizacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym
ma wpływ na postawę ciała oraz podejmowaną aktywność fizyczną.”

Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są u nauczycieli grup „Smerfy”

Copyright © 2021. Przedszkole 23 Rights Reserved.