^Back To Top
  
  
  

Projekt sportowy „Aktywny Przedszkolak”

Projekt sportowy „Aktywny Przedszkolak”
Dzieci 6-letnie z naszego przedszkola biorą udział w Programie Sportowym „Aktywny Przedszkolak”. Zajęcia usprawniania ruchowego prowadzone są przez nauczyciela Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wymiarze 45 minut w każdy czwartek od godz. 14.00 do 14.45.
Program jest realizowany w 2 etapach: od 7stycznia 2020 do 26.06.2020 oraz od 07.09.2020 do 18.12.2020.
Program ten jest realizowany bezpłatnie a zajęcia mają charakter dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa dziecka jest oddanie nauczycielkom pisemnych zgód przez rodziców dzieci 6-letnich.
Celem edukacyjnym tych spotkań jest:
• Krzewienie wśród dzieci kultury fizycznej.
• Dostarczanie radości i satysfakcji z udziału w zajęciach.
• Podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
• Rozwijanie zainteresowań sportowych z jednoczesnym wyrabianiem nawyków czynnego uprawiania ćwiczeń ruchowych.
• Kształtowanie właściwej postawy społecznej w szczególności wyrabianie takich cech charakteru jak: aktywność, samodzielność, poczucie obowiązku.
• Diagnoza sprawności fizycznej dzieci sześcioletnich.
Natomiast celami wychowawczymi są:
• Utrwalanie modelu zdrowego, higienicznego trybu życia.
• Nabywanie umiejętności sportowej rywalizacji, współdziałania w zespole, poczucia odpowiedzialności za sukcesy i porażki oraz zasady fair play w grze i w życiu.
Efekty końcowe programu to:
• Polepszenie sprawności ogólnej dziecka.
• Posiadanie podstawowych nawyków higienicznych.
• Wzmacnianie zdrowia dzieci.
• Umiejętność współdziałania w grupie.
• Wzrost zainteresowania aktywnością ruchową.

Copyright © 2021. Przedszkole 23 Rights Reserved.