^Back To Top
  
  
  

Rada Rodziców

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 23 przy ul. Hoffmanowej 12 w Rzeszowie. Jest powołana do organizowania współudziału rodziców w realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych przedszkola w tym zakresie współdziała z Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną, organami nadzorującymi oraz innymi instytucjami.

Zadania Rady Rodziców:

  • reprezentowanie ogółu rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, a także wnioskowanie w tym zakresie do innych organów przedszkola,
  • pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,
  • zaznajamianie rodziców z programem rozwoju przedszkola oraz z zadaniami jakie z niego wynikają,
  • upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
  • określenie struktur organizacyjnych ogółu rodziców oraz Rady Rodziców,
  • pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu rozwoju, zadań wychowawczo-dydaktycznych oraz udzielanie w tym zakresie pomocy,
  • tworzenie właściwego klimatu społecznego do funkcjonowania przedszkola,
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy,
  • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola.

 

Do zadań Rady Rodziców należy także:

-  współtworzenie programu rozwoju placówki,

-  współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy przedszkola,

- wspieranie statutowej działalności przedszkola (zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, opłacanie teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, zajęć umuzykalniających, itp.),

-  współdziałanie w realizacji programów pracy wychowawczo-dydaktycznej poszczególnych grup wiekowych,

-  organizowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym,

-  planowanie wydatków Rady Rodziców przedszkola;

- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność wychowawczo-dydaktyczną.

Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swe funkcje społecznie.

(na podstawie Regulaminu Rady Rodziców opracował przewodniczący RR)

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

Bank Pekao S.A. w Rzeszowie, ul. 3 Maja 21,
nr konta: 40 1240 2614 1111 0011 0213 8215
W opisie wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy, do której uczęszcza.

WPŁATY PROSIMY DOKONAĆ DO 30 PAŹDZIERNIKA

 SKŁAD RADY RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca Lidia Holska
Zastępca Katarzyna Niewińska
Skarbnik Katarzyna Tobiasz
Sekretarz Magdalena Kozyra-Cybulska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Marcin Falejczyk
Zastępca Lidia Hajnus
Członek Andżelika Rak-Wójcik

RADY ODDZIAŁOWE

SŁONECZKA

Marta Ziemba
Marcin Falejczyk
Beata Bielańska
Anna Henclik

ZAJĄCZKI

Andżelika Rak-Wójcik
Patrycja Majka
Lidia Hajnus

PAJACYKI

Katarzyna Tobiasz
Magdalena Kozyra-Cybulska
Aneta Kotowicz-Urban

ELFY

Lidia Holska
Ewa Kojder
Anna Wójcik

SMERFY

Katarzyna Niewińska
Marta Malinga
Iwona Pezdan
Karolina Leszega

 KONTAKT

Całodobowo (e-mail):

Copyright © 2021. Przedszkole 23 Rights Reserved.