^Back To Top
  
  
  

Rada Rodziców

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 23 przy ul. Hoffmanowej 12 w Rzeszowie. Jest powołana do organizowania współudziału rodziców w realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych przedszkola w tym zakresie współdziała z Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną, organami nadzorującymi oraz innymi instytucjami.

Zadania Rady Rodziców:

  • reprezentowanie ogółu rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, a także wnioskowanie w tym zakresie do innych organów przedszkola,
  • pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,
  • zaznajamianie rodziców z programem rozwoju przedszkola oraz z zadaniami jakie z niego wynikają,
  • upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
  • określenie struktur organizacyjnych ogółu rodziców oraz Rady Rodziców,
  • pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu rozwoju, zadań wychowawczo-dydaktycznych oraz udzielanie w tym zakresie pomocy,
  • tworzenie właściwego klimatu społecznego do funkcjonowania przedszkola,
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy,
  • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola.

 

Do zadań Rady Rodziców należy także:

-  współtworzenie programu rozwoju placówki,

-  współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy przedszkola,

- wspieranie statutowej działalności przedszkola (zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, opłacanie teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, zajęć umuzykalniających, itp.),

-  współdziałanie w realizacji programów pracy wychowawczo-dydaktycznej poszczególnych grup wiekowych,

-  organizowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym,

-  planowanie wydatków Rady Rodziców przedszkola;

- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność wychowawczo-dydaktyczną.

Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swe funkcje społecznie.

(na podstawie Regulaminu Rady Rodziców opracował przewodniczący RR)

 

RACHUNEK BANKOWY

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie

ul. płk Leopolda Lisa Kuli 16

35 - 025 Rzeszów

nr   97 9162 0000 2001 0001 9057 0001

 

KONTAKT

Całodobowo (e-mail): 

Copyright © 2020. Przedszkole 23 Rights Reserved.